مقایسه املاک

نیلوفر نیکبخت

تماس با نیلوفر نیکبخت

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

5 ماه پیش

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

11 ماه پیش

2,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

6,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

12 ماه پیش

6,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

12 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

4,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

12 ماه پیش

4,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

5,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

1 سال پیش

5,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

1 سال پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش