مقایسه املاک

نیلوفر نیکبخت

تماس با نیلوفر نیکبخت

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

2 ماه پیش

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

8 ماه پیش

2,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

8 ماه پیش

6,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

6,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

4,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

4,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

2,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

2,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

2,300,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

2,300,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

5,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

5,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

9 ماه پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش