مقایسه املاک

مجیدی

تماس با مجیدی

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 هفته پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 هفته پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,330,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 هفته پیش

3,330,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 هفته پیش

3,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 هفته پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

2,265,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 هفته پیش

2,265,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

4,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

4,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,810,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

2,810,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

2,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

1 ماه پیش

4,130,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

4,130,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

3,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

3,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

1,617,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

1,617,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

1,840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,770,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

1,770,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

1,840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,350,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,350,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

4,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

4,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

4 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

۱۹۰

فردوسی ( مهدی )

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,720,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,720,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,120,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,120,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

4 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

4 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

4,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

4,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,530,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

1,530,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,140,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

5 ماه پیش

2,140,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

4,600,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

4,600,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

۱۶۵متر/اوایل مهدی

فرامرز اوایل مهدی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,990,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,990,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,280,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,280,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,860,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,860,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,180,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,180,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,960,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,960,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,780,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,780,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,010,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,010,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,000,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

3,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

۱۶۵متر/اوایل مهدی

فرامرز اوایل مهدی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,180,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,180,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

۱۷۳متر/شیک

فرامرز - رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,120,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,120,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

۱۷۰متر/مهدی

فرامرز عباسی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,000,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,000,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,440,000,000تومان

۱۹۵متر/فرامرز ( حر )

فرامرز عباسی ( حر )

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,150,000,000تومان

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,150,000,000تومان

آپارتمان

6 ماه پیش

2,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

2,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

940,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

940,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,470,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,470,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

600,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

600,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,900,000,000تومان

۱۸۸متر/شیک /فرامرز

فرامرز عباسی سمت فرد اوایل

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,400,000,000تومان

۱۷۵متر/فرامرز

فرامرز عباسی/سمت زوج

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

1,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

1,950,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

7 ماه پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

7 ماه پیش