مقایسه املاک

رضا آرمیده

تماس با رضا آرمیده

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 هفته پیش

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 هفته پیش

2,880,000,000تومان

فرامرزعباسی/زوج

اوایل فرامرز عباسی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

3,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,630,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

2,630,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

3,120,000,000تومان

220 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

3,120,000,000تومان

220 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

1,660,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

1,660,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

2,320,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

2,320,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 هفته پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 ماه پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 ماه پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

3,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 ماه پیش

3,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

1,788,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 ماه پیش

1,788,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

3,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 ماه پیش

3,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

3,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

3,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,700,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,700,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

1 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

1 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,250,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,250,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,175,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,175,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,535,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,535,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

4,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

4,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

3,055,000,000تومان

فرامرز(زوج)

فرامرزعباسی/زوج

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

3,055,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

3,540,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

3,540,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,040,000,000تومان

1 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,040,000,000تومان

1 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 ماه پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,227,500,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,227,500,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,415,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

1,415,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,353,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,353,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,440,000,000تومان

۱۸۱

فرامرز زوج

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,090,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

4,725,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

4,725,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,175,000,000,000تومان

۱۷۴متری/شیک و تمیز / اوایل رسالت

فرامرز عباسی اوایل فرامرز

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,175,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

3 ماه پیش

2,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,062,500,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,062,500,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,210,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

50,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

50,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

3,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

3,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

5,040,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

5,040,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

1,580,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

4 ماه پیش

1,580,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

1,920,000,000تومان

۱۹۲متری/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

510 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,920,000,000تومان

510 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,080,000,000تومان

۱۶۰متری/صفر/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,360,000,000تومان

۱۵۰متری/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,360,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

۲۰۶متری/ثمانه

فرامرز عباسی/ثمانه

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,080,000,000تومان

۱۷۰متری/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,080,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,880,000,000تومان

۱۸۸متری/شیک/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,400,000,000تومان

۱۳۵متری/فاروجی

فرامرز عباسی فاروجی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

۱۷۸متری/شیک و تمیز

فرامرز عباسی/مهدی

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,260,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,260,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,340,000,000تومان

۱۸۰متری/فرامرز

فرامرز زوج/ازادی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,897,500,000تومان

۱۶۵متری/شیک/صفر

فرامرز عباسی/مهدی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,897,500,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

۱۴۰متری/ شیک و تمیز

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

3,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

3,500,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,940,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,930,000,000تومان

۱۷۰متری/مهدی

فرامرز عباسی / مهدی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

1,930,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

5 ماه پیش

2,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

۳۱۵متری/فول/لاکچری

فرامرز عباسی/مهدی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

4,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,015,000,000تومان

۱۵۵متری/اوایل رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,437,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,437,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,824,000,000تومان

۱۹۲متری/رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,824,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,046,000,000تومان

240 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,046,000,000تومان

240 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,550,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,550,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

4,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

4,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

۱۸۰متری/شیک و تمیز

فرامرز عباسی(زوج)

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,117,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,117,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

3,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

۱۷۰متری باز سازی شده

فرامرز عباسی رسالت

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

3,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,360,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,360,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

۱۸۱متری/فرامرز

فرامرز عباسی(زوج)

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,920,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,190,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,190,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,437,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,437,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,046,000,000تومان

۱۵۵متری/اوایل رسالت

فرامرز عباسی/رسالت

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,046,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

6,400,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

6,400,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

4,270,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

4,270,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

840,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,076,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,076,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,958,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,958,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,170,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,170,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

5 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,160,000,000تومان

5 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

4,400,000,000تومان

۳۱۵متری/لاکچری/مهدی

فرامرز عباسی-مهدی26

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

4,400,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,220,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

3,220,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

260 متر 6 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,040,000,000تومان

260 متر 6 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,950,000,000تومان

240 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,950,000,000تومان

240 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

1,500,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,450,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,450,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

3,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,000,000,000تومان