مقایسه املاک

نگار تدین

تماس با نگار تدین

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

2 هفته پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

4 هفته پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 هفته پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

4 ماه پیش

855,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

855,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

970,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

970,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,070,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

1,070,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

710,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

710,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

220,000,000تومان
220,000,000تومان

آپارتمان

5 ماه پیش