مقایسه املاک

سینا حسین زاده

تماس با سینا حسین زاده

2,100,000,000تومان

معلم ۱۲ سروش ۲۲

معلم 12 سروش 22 پلاک 133.1

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

4,200,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

8 ماه پیش

4,200,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

8 ماه پیش

4,700,000,000تومان

220 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

8 ماه پیش

4,700,000,000تومان

220 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

8 ماه پیش

4,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

4,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

10,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

10,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

19,000,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

19,000,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

2,600,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

2,600,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,500,000,000تومان
5,500,000,000تومان

آپارتمان

11 ماه پیش

4,900,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

4,900,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,750,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

5,750,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,500,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

5,500,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

4,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

4,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

7,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

7,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

3,390,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

3,390,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

9,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

9,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

8,100,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

8,100,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

18,000,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

18,000,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

6,300,000,000تومان

4 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

6,300,000,000تومان

4 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

2,900,000,000تومان

500 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

2,900,000,000تومان

500 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

3,100,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

3,100,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

3,000,000,000تومان

520 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

3,000,000,000تومان

520 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

2,500,000,000تومان

2 خواب آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

2,500,000,000تومان

2 خواب آسانسور ندارد

آپارتمان

12 ماه پیش

3,800,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

3,800,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

5,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

5,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

2,080,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

2,080,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

5,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

5,050,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

16,750,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

16,750,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

9,290,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

12 ماه پیش

9,290,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

12 ماه پیش

3,600,000,000تومان
3,600,000,000تومان

آپارتمان

1 سال پیش

1,500,000,000تومان

2 خواب آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,500,000,000تومان

2 خواب آسانسور ندارد

آپارتمان

1 سال پیش

9,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

9,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,850,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,850,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

5,390,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

5,390,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,440,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,380,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,380,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,625,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,625,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,900,000,000تومان

255 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,900,000,000تومان

255 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,850,000,000تومان
2,850,000,000تومان

آپارتمان

1 سال پیش

13,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

13,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,400,000,000تومان
2,400,000,000تومان

آپارتمان

1 سال پیش

11,111تومان

فروش تجاری-پزشکی

حاشیه خیابان احمد آباد-روبرو بیمارستان قائم

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

دفتر کار اداری

سینا حسین زاده

1 سال پیش

11,111تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

دفتر کار اداری

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

1000 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

1000 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,290,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,290,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

فرامرزعباسی/زوج

اوایل فرامرز عباسی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,330,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,330,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

5,100,000,000تومان

۲۱۱ متر بنفشه

بلوار سجاد _ بنفشه

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

6,000,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

6,000,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,630,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,630,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,120,000,000تومان

220 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,120,000,000تومان

220 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

11,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

11,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,660,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,660,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,320,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,320,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,890,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,890,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,265,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,265,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

6,900,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,850,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,810,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,810,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,640,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,788,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,788,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,145,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,130,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,130,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

250 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,650,000,000تومان

250 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,240,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

4 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

1 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

1 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,200,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,200,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,970,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,560,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,720,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,230,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,230,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,150,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,620,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,590,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,015,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,275,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,250,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,250,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,520,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,750,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

سینا حسین زاده

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

سینا حسین زاده

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

1 سال پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,230,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,175,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,175,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,016,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,535,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,535,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,400,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

1,880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

4,300,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,550,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,055,000,000تومان

فرامرز(زوج)

فرامرزعباسی/زوج

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,055,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

3,540,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,540,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان