مقایسه املاک

1,200,000,000تومان

۹۵متر / ۲خواب / صدف ۳۲

حاشیه اموزگار صدف 32

95 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان

95 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

1 هفته پیش

4,375,000,000تومان

175 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

4,375,000,000تومان

175 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

1,995,000,000تومان

105 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

1,995,000,000تومان

105 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,630,000,000تومان

165 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

3,630,000,000تومان

165 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,950,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,950,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

155 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

155 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

2,900,000,000تومان

120 متر 2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

2,900,000,000تومان

120 متر 2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,260,000,000تومان

163 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

3,260,000,000تومان

163 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,775,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,775,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش