مقایسه املاک

50,000,000تومان8,000,000تومان
50,000,000تومان8,000,000تومان

مغازه

3 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سعید علیزاده

3 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

سینا حسین زاده

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

سینا حسین زاده

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

1 سال پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

2 سال پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

مدیرسایت

2 سال پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 سال پیش

100,000,000تومان5,800,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

2 سال پیش

100,000,000تومان5,800,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

10,000,000تومان3,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

2 سال پیش

10,000,000تومان3,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش